Zebranie SPMO w Krakowie – 23 luty 2023

mar 6, 2023

W dniu 23.02.2023 odbyło się w Krakowie kolejne zebranie członków Stowarzyszenia. Porządek obrad był następujący:

  1. Krótka informacja o sytuacji w zakładach i istotnych problemach związanych z aktualna sytuacją gospodarczą;
  2. „Strategia zrównoważonego rozwoju w przemyśle materiałów ogniotrwałych. Dlaczego producenci materiałów ogniotrwałych powinni przyjąć zasady zrównoważonego rozwoju i postrzegać „Net Zero” jako szansę” –   Marek Cyganik (Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju, Vesuvius Poland).
  3. Sprawy bieżące:
  4. Wpływ kryzysu energetycznego na przemysł ceramiczny – działania Unii Ceramicznej. Stanowisko Unii Ceramicznej przyczyniło się do poszerzenia przez KE listy branż uprawnionych do udzielenia przez kraje członkowskie pomocy w celu zrekompensowania wzrostu cen energii.  Lista opublikowana 28.10.2023r uwzględnia również sektor materiałów ogniotrwałych. Unia Ceramiczna systematycznie zbiera dane na temat aktualnej sytuacji członków (ankieta przekazywana jest również członkom SPMO). Otrzymywanie aktualnych informacji umożliwia ocenę ewolucji środków wsparcia przyjętych na szczeblu krajowym, a równocześnie Unia Ceramiczna na bazie otrzymanych danych jest w stanie przedstawić władzom UE reprezentatywny i aktualny obraz przemysłu ceramicznego.
  • REACH – intermediate substances – stan spraw. Trwają prace nad Przewodnikiem ECHA dla półproduktów (intermediate), którego finalna propozycja powinna być gotowa do końca b.r. Zasadnicza różnica w nowej wersji Przewodnika w porównaniu z obowiązującą polega na tym, że wprowadzi on konieczność zaistnienia warunków ściśle kontrolowanych w produkcji i transporcie  półproduktów. Do tej pory wymóg ten dotyczył wyłącznie substancji wymagających rejestracji przez ECHA. Zapis powyższy jest niezgodny z regulacjami REACH oraz wyrokiem TE w tzw. sprawie akrylamidów. Zapewne zamysłem Komisji i ECHA będzie zmiana regulacji w następnym etapie. Prowadzony jest lobbing mający na celu zachowanie obecnego status quo Przewodnika. Następne spotkanie przedstawicieli przemysłów i organizacji wspierających w tej sprawie przewidywane jest na koniec marca.
  •  W ramach prac Grupy Zadaniowej ds. Norm Międzynarodowych Światowego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych (WRA), w której uczestniczy sekretarz SPMO J. Czechowski odbyły się ostatnio dwa spotkania: 12.12.22 i 16.02.23, w czasie których podsumowano wyniki badań międzylaboratoryjnych wytrzymałości na ściskanie na zimno i zapoznano się z wynikami badań odporności na działanie CO z użyciem termowagi. Powstaje sprawozdanie  z badań wytrzymałości na ściskanie i publikacja do „Refractories World Forum” oraz na Kongres UNITECR 2023. Przedstawiciel FGF kierowanego przez Christiana Dannerta zaprezentował wstępne wyniki badań odporności na działanie CO z zastosowaniem termowagi.  Uzgodniono przeprowadzenie w FGF badań porównawczych próbek o odporności oznaczonej zgodnie z istniejącą normą , które dostarczy dr G.Urbanek z RHI Magnesita.
  • Prezes SPMO przypomniał o ważnych wydarzeniach dotyczących przemysłu materiałów ogniotrwałych w 2023r, a mianowicie:

–  XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie” 24 -26 maja 2023 roku w Wiśle, Jawornik,  Hotel Stok. Organizator: Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych we współpracy z Polskim Towarzystwem Ceramicznym oraz Stowarzyszeniem Producentów Materiałów Ogniotrwałych.

Kongres PRE 2023 21 -23 czerwca 2023 w Pradze, Czechy. Organizator: PRE i Czesko-Słowackie Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych (AČSVŽ). (rejestracja i rezerwacja hotelu do 26.05.2023)

Światowy Kongres UNITECR 26 – 29 wrzesień 2023r we Frankfurcie, Niemcy. Organizator: Niemieckie Stowarzyszenie Materiałów Ogniotrwałych (DFFI) i Europejskie Centrum Materiałów Ogniotrwałych (CECREF)

-Dyskutowano na temat terminu Walnego Zebranie SPMO obejmującego podsumowanie roku 2022 i 4-letniej kadencji oraz wybory Zarządu.

-W bieżącym roku przypada jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia. Uzgodniono wstępnie zorganizowanie dwudniowego spotkania członków we wrześniu br. Szczegóły dotyczące programu i miejsca spotkania zostaną opracowane i przedstawione przez Zarząd w terminie późniejszym.

  • Projekt „RefraPredict” w ramach inicjatywy CORNET – stan realizacji

Omawiając stan realizacji projektu podkreślono, że trudności z przygotowaniem prekursorów wnoszących zanieczyszczenia w Hochschule Koblenz spowodowały konieczność wystąpienia do NCBiR o wydłużenie terminu realizacji projektu bez zmiany nakładów. Uzyskano zgodę na przesunięcie terminu zakończenia projektu do 31.03.2023. (Termin złożenia sprawozdania – 31.05.2023). Strona niemiecka przesunęła termin zakończenia projektu do 30.06.2023. Aktualnie prace biegną bez przeszkód. W styczniu odbyło się online kolejne spotkanie realizatorów projektu z użytkownikami.

Przewidziane jest spotkanie z realizatorami projektu, w tym przedstawicielami zespołów ze strony niemieckiej, w trakcie Międzynarodowej Konferencji w Wiśle w maju br.