Zebranie Sprawozdawcze 21.03.2024

kwi 17, 2024

    W trakcie zebrania sprawozdawczego przedstawione sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2023 zostały przyjęte bez zastrzeżeń przez obecnych członków Stowarzyszenia i podjęto stosowne uchwały.

    W dalszej części zebrania Dr hab. Jacek Podwórny z Centrum Materiałów Ogniotrwałych ICIMB Łukasiewicz przedstawił propozycję wystąpienia z wnioskiem do NCBiR o sfinansowanie w ramach konkursu z inicjatywy CORNET nowego projektu z partnerami z FGF i Hochschule Koblenz. Realizacja projektu ViscoTherm pt. „Poprawa odporności na wstrząs cieplny wysokoglinowych wyrobów ogniotrwałych poprzez kontrolowane tworzenie fazy ciekłej” winna umożliwić:

  • Pozyskanie wiedzy na temat racjonalnego sposobu wpływania na poprawę odporności na wstrząs cieplny poprzez zmianę charakteru materiału z kruchego na lepkoplastyczny w pewnym przedziale około temperatury pracy poprzez sterowanie parametrami fazy ciekłej.
    Faza ciekła ma powstawać w określonych miejscach w mikrostrukturze materiału, a jej źródłem mają być zanieczyszczenia surowców używanych w produkcji wprowadzane w sposób kontrolowany.
  • Wskazanie składów surowcowych umożliwiających odpowiedni dobór składników tworzących stop zapewniających do chwili jego powstawania tworzenie się faz kompensujących rozszerzalność cieplną fazy głównej w materiale, a w warunkach chłodzenia krystalizację  faz spełniających podobną rolę.

      W dyskusji członkowie SPMO wyrazili zainteresowanie problematyką projektu i zaakceptowali podjęcie współpracy z zespołami badawczymi z Polski i Niemiec i przygotowanie stosownego wniosku  oraz podjęli jednogłośnie stosowną uchwałę

     Następnie omówiono aktualny stan przygotowań do uczestnictwa w spotkaniu członków SPMO z członkami czesko-słowackiego stowarzyszenia producentów materiałów ogniotrwałych organizowanego na Słowacji w dniach 16-17.04.br., a Prezes przypomniał uczestnikom zebrania o Kongresie PRE, który odbędzie się w dniach 19-21.06. w Hamburgu.

    Na zakończenie zebrania Prezes T.Biliński przedstawił istotne sprawy omawiane w trakcie ostatniego posiedzenia Komitetu Wykonawczego PRE, w tym dotyczące:

  • Grupy Roboczej PRE ds. BHP i konkursu PRE
  • Wspólnych zakupów gazu i Platformy Energetycznej UE
  • Wdrożenia pakietu „Fit for 55”
  • Przeglądu unijnego systemu handlu uprawnieniami do  emisji
  • Granicznego podatku węglowego CBAM
  • Nowej wersji REACH