Zebranie SPMO w Krakowie – 17 marzec 2022

kwi 5, 2022

W  dniu 17.03.2022 odbyło się w Krakowie Walne Zebranie SPMO, w czasie którego przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia w 2021 roku. Sprawozdania zostały przyjęte przez zebranych, a członkom Zarządu udzielono absolutorium. Część zwykła zebranie miała następujący porządek:

  1. Wytyczne KE w sprawie pomocy państwa na rzecz klimatu, ochrony środowiska i energii.
  2. Propozycja lobbingu na rzecz przemysłu ceramicznego w Brukseli.
  3. Wojna na Ukrainie – ocena sytuacji przez Unię Ceramiczną.
  4. Sytuacja w zakładach – członkowie SPMO, dyskusja
  5. Informacje różne

Ad.1. Przedstawiono projekt założeń KE dotyczących zmian zasad dotyczących zmian zasad obniżania opłat za energię elektryczną dla odbiorców energochłonnych. Przemysł materiałów ogniotrwałych zaliczony jest do narażonych na znaczne ryzyko delokacji i dlatego też może liczyć na wysokie rekompensaty po zatwierdzeniu projektu.

Ad2. Omówiono przedstawioną przez dyrektora Unii Ceramicznej Renauld Batier propozycję lobbingu na rzecz polskiego przemysłu ceramicznego w Brukseli i zatrudnienia w tym celu specjalistów od lobbingu. W tej sprawie odbyło się w styczniu spotkanie on line z przedstawicielami stowarzyszeń sektorowych i przedstawicieli niektórych niezrzeszonych zakładów ceramicznych w Polsce. Nie podjęto ostatecznej decyzji.

Ad.3. Przedstawiono ocenę aktualnej sytuacji przemysłu ceramicznego w UE spowodowanej wojną na  Ukrainie. Ukraina jest strategicznym dostawcą surowców ilastych dla przemysłu ceramicznego w Europie; w 2019r 80% importowanych do UE surowców ilastych (glin i kaolinu) pochodziło z Ukrainy.

Wartość eksportu ceramiki do Rosji, Białorusi i Ukrainy w 2021r wyniosła łącznie 814,4 mln Euro, w tym 73,3% do Rosji, 22,1% do Ukrainy i 4,5% na Białoruś. W 2020r ogólna sprzedaż ceramiki do tych państw stanowiła ok.8,5% wartości eksportu do państw pozaunijnych.

Głównym przedmiotem eksportu są płytki (295 mln Euro w 2021r) i materiały ogniotrwałe (289 mln Euro w 2021r). Stanowiło to odpowiednio 16% wartości wszystkich eksportowanych materiałów ogniotrwałych i 7 % wartości eksportu płytek.

Eksport ceramiki z UE do Rosji, Ukrainy i Białorusi z uwzględnieniem sektorów

Ad.5. W punkcie dotyczącym spraw różnych przedstawiono stan prac zespołu zadaniowego ds. normalizacji WRA , omówiono przygotowania do spotkania stowarzyszeń czesko-słowackiego i polskiego w jesieni br. I przypomniano daty Kongresu PRE w Wiedniu i konferencji w WIsle i UNITECR 2023.

Odrębną część stanowiło zebranie na temat stanu realizacji projektu RefraPredict „Przewidywalność długoterminowej ogniotrwałości wysokoglinowych betonów ogniotrwałych w warunkach dużego obciążenia cieplnego, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pochodzących z recyklingu”.  Kierownik zespołu badawczego dr hab. Jacek Podwórny  omówił rezultaty dotychczas wykonanych badań przez zespół Łukasiewicz ICIMB oraz partnerów w Niemczech FGF i Hochschule Koblenz. Uczestnicy dyskusji szczególną uwagę zwracali na zagadnienie upowszechniania rezultatów wśród technologów reprezentujących zakłady. Uzgodniono zorganizowanie wspólnego spotkania w czasie międzynarodowej konferencji w Wiśle w maju br